Програма економічного і соціального розвитку Носівського району на 2016 рік

Матеріал з Енциклопедія Носівщини

Програма економічного і соціального розвитку Носівського району на 2016 рік (витяг)

Додаток до рішення районної ради від 27 січня 2016 року

Зміст

Вступ[ред.]

Нормативно-правовим підґрунтям для розроблення Програми є

 • Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»,
 • Закон України від 05 лютого 2015 року № 156-VІІІ «Про засади державної регіональної політики»,
 • постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 року № 702 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621»,
 • постанова Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 558 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2017—2019 роки».

Програма розроблена з урахуванням положень Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року, Плану заходів з реалізації у 2015—2017 роках Стратегії сталого розвитку області на період до 2020 року.

1. Аналіз економічного і соціального розвитку району у 2015 році та проблеми, що його стримують[ред.]

За підсумками роботи 2015 року обсяг виробництва промислової продукції склав 60,3 млн.грн. в порівняних цінах, що становить 167,8 % до обсягів відповідного періоду минулого року.

За 2015 рік до загального та спеціального фондів бюджетів усіх рівнів мобілізовано 180,9 млн.грн, в тому числі з державного бюджету отримано базової дотації у сумі 4,5 млн.грн., стабілізаційної дотації в сумі 2,0 млн.грн, субвенції — 117,7 млн.грн.

Доходи загального фонду бюджету району (без врахування трансфертів) за 2015 рік склали 39,8 млн.грн, що становить 108,9 %, понад заплановані показники надійшло 3,2 млн.грн.

У сфері малого бізнесу впродовж 2015 року спостерігалось зменшення кількості суб'єктів малого бізнесу до початку року. Але перевага, як і в минулому році, віддається формі господарювання приватний підприємець–фізична особа.

Станом на 01.01.2016 року в районі зареєстровано 950 суб'єктів малого підприємництва. Кількість зареєстрованих середніх та малих підприємств– 132 одиниці.

Продовжує стабілізуватись ситуація на ринку праці'. Станом на 01.01.2016 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 364 безробітних. Працевлаштовано за 2015 рік 532 чоловік, з них 380 безробітних.

Загальний обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування за 2015 рік очікуємо в сумі 75,0 млн.грн. Основним джерелом інвестицій, як і раніше, залишатимуться власні кошти підприємств і організацій, капіталовкладення індивідуальних забудовників.

У 2015 році продовжувалась реалізація державної політики щодо поступового підвищення мінімальної заробітної плати до величини прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи, яка і створює сприятливі умови для вирішення соціальних питань, подальшого підвищення рівня оплати праці та добробуту населення.

Середньомісячна заробітна плата за січень — вересень 2015 р.в районі склала 3244 грн, проти 3161 грн середнього показника по області.

Впродовж останніх років відбувається динамічне підвищення заробітної плати за всіма видами економічної діяльності. Середня заробітна плата одного штатного працівника по району за 2014 рік становить 2723 грн., що більше, ніж в 2рази більше прожиткового мінімуму для працездатних осіб, за 2015 рік очікується в розмірі 3270 грн.

За 2015 рік вироблено валової продукції сільського господарства на суму 367,8 млн.грн, що становить 100,9 % до рівня минулого року в тому числі в галузі рослинництва — на 322,8 млн.грн., в галузі тваринництва — на 45,0 млн.грн.

Головними проблемами, що послаблюють дієвість факторів економічного зростання є:

у промисловості:

 • значна зношеність основних виробничих фондів;
 • недосконалість технологій, вичерпання можливостей нарощування обсягів виробництва на застарілій виробничій базі;
 • обмеженість власних обігових коштів підприємств, наявність збиткових виробництв;
 • зростання вартості енергоносіїв, сировини, матеріалів;
 • значна залежність стабільності економічного розвитку від роботи декількох бюджетоутворюючих підприємств та від зовнішніх факторів;

у сільському господарстві:

 • слабо розвинені менеджмент та маркетингова робота у сільськогосподарських підприємствах району, не налагоджена чітка система реалізації сільгосппродукції;
 • зменшення фондоозброєнності, значна зношеність основних виробничих фондів;
 • диспаритет цін на сільськогосподарську та промислову продукцію;
 • низький рівень відновлення продуктивності земельних угідь, їх родючості через недостатню кількість, а часто і повну відсутність, внесення органічних і мінеральних добрив у низькородючі ґрунти, скорочення поголів'я худоби та високі ціни на мінеральні добрива;
 • нераціональна структура посівів, коли значну частину посівних площ займають зернові культури, які досить часто висіваються без дотримання сівозміни;
 • демографічний стан та питання кадрового забезпечення села;

у інвестиційній сфері:

 • недостатня інвестиційна привабливість району;
 • високі банківські кредитні ставки;
 • нестабільність законо­давчої бази щодо впро­вадження спеціаль­ного режиму інвести­ційної діяльності на тери­торіях пріоритетного розвитку;

у соціальній сфері:

 • значною залишається диференціація заробітної плати працівників за видами економічної діяльності;
 • недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення закладів соціальної сфери.

3. Забезпечення макроекономічної стабільності та підвищення конкурентоспроможності економіки[ред.]

3.1. Бюджетна політика[ред.]

Фінансовий результат від звичайної діяльності очікуємо в 2015 році зі збитком 101,2 млн.грн.

Доходи загального фонду бюджету району (без врахування трансфертів) за 2015 рік склали 39,8 млн.грн, що становить 108,9 %, понад заплановані показники надійшло 3,2 млн.грн.

Темпи росту доходів бюджету у порівнянні з 2014 роком зросли на 39,4 %, відповідно і доходів отримано на 11249,8 тис.грн. більше.

Основним джерелом збільшення доходів є збільшення надходжень по податку з доходів фізичних осіб за рахунок зростання фонду оплати праці.

За 2015 рік до загального фонду бюджетів усіх рівнів мобілізовано 176,1 млн.грн.

3.2. Розвиток підприємництва та удосконалення системи надання адміністративних послуг[ред.]

Станом на 01.01.2016 року в районі зареєстровано 950 суб'єктів підприємницької діяльності (фізичних осіб) та 132 суб'єкти малого та середнього підприємництва (юридичних осіб).

У районі працює об'єкт інфраструктури підтримки малого підприємництва — фінансово-кредитна установа, а саме: Чернігівська кредитна спілка. Створена та функціонує Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області».

На виконання Доручення Президента України по реформуванню сфери надання адміністративних послуг в районі розпорядженням голови районної державної адміністрації № 133 від 17 квітня 2012 року створений Центр надання адміністративних послуг. Затверджені регламент, положення та стандарти центру надання адміністративних послуг, створені відповідні розділи на веб-сайті райдержадміністрації. Органи виконавчої влади та бюджетні установи надають послуги за принципом «організаційної єдності».

За 2015 рік надано 3289 адміністративних послуг. Електронний реєстр (перелік) адміністративних послуг, перелік інформаційних карток з описом кожної адміністративної послуги, технологічні картки процесу надання адміністративних послуг, графік роботи Центру та прийому відвідувачів можна знайти на веб-сайті Носівської райдержадміністрації.

Реформування сфери адміністративних послуг, в тому числі дозвільної системи, є однією із складових Програми економічних реформ, що реалізується в Україні, та тісно пов'язане з питаннями дерегуляції господарської діяльності.

Головна ціль на 2016 рік: забезпечення активізації підприємницької діяльності, сприятливих умов для створення і функціонування малого бізнесу, реалізації прав громадян на підприємницьку діяльність для підвищення рівня життя населення та добробуту громадян району, подолання проблем безробіття, створення стабільного підприємницького середовища, полегшення доступності підприємців до якісних інформаційних, консалтингових та інших послуг, забезпечення роботи єдиної системи надання адміністративних послуг.

3.3. Інвестиційна діяльність[ред.]

За підсумками 2015 року обсяг капітальних інвестицій очікується в обсязі 75,0 млн.грн.

Вкладаються інвестиції переважно в транспорт, сільське господарство та розвиток промисловості.

У 2016 році в районі проводитиметься робота по реалізації інвестиційних проектів:

 1. АТ «Носівське ХПП»10,0 млн.грн.;
 2. ТОВ «Носівський цукровий завод» — 1,0 млн.грн.;
 3. ТОВ «Формстиль» — 140 тис.грн.;
 4. ТОВ "НВКЦ «Прес» — 500 тис.грн.;
 5. ТОВ "Кондитерська фабрика «Десна» — 250 тис.грн.;
 6. ФГ «Мельник» — 5,0 млн.грн.;
 7. ТОВ «Агронадія» — 4,0 млн.грн.;
 8. ТОВ «Маяк» — 3,0 млн.грн.

Заходи з реалізації цілей на 2016 рік:

 • розробка презентаційних матеріалів про пріоритетні інвестиційні проекти, поширення наявної інформації через засоби масової інформації, мережу Інтернет тощо.

3.4. Житлово-комунальне господарство та житлова політика[ред.]

Житлово-комунальні послуги в районі надають 2 спеціалізовані підприємства: КП «Носівські теплові мережі» та КП «Носівка — комунальник».

КП «Носівка — комунальник»[ред.]

Житловий фонд:

 1. Проведено обстеження житлових будинків комунальної форми власності в кількості 25 шт.
 2. Підготовка паспорта готовності житлових будинків до роботи в зимовий період.
 3. В багатоповерхових будинках проведено ревізію герметезації вводів в підвальних приміщеннях.
 4. Проведено роботи по ізоляції та утепленню трубопроводів холодного водопостачання у підвальних приміщеннях по вул. Центральна 47.
 5. Виконані роботи по фарбуванню вводів трубопроводів газопостачання.
 6. Проведено роботи з реконструкції даху будинку по вул. Вокзальна, 9.
 7. Перевірки ДВК у житлових будинках комунальної власності проводяться згідно графіка.
 8. Перевірки ДВК на підприємствах, організаціях та закладах проводиться згідно заявок.

Водопостачання та водовідведення:

 1. Проведено ревізію електросилового обладнання на об'єктах водопостачання та водовідведення з частковою заміною електросилових агрегатів, з метою запобігання ураження струмом працівників.
 2. Проведено ревізію запірної арматури в водопровідних та каналізаційних колодязях.
 3. Розпочаті підготовчі роботи по заміні ділянки водопровідної мережі по вул. Центральна (від котельні № 1 до райлікарні) протяжністю 250 м.п..
 4. Підготовлено до роботи в осінньо-зимовий період артезіанські свердловини по м. Носівка
 5. Введено в експлуатацію 5 км водогонів по м. Носівка.
 6. Проведено поточний ремонт наземних полів фільтрації.
 7. Проведено роботи по ревізії технологічного обладнання каналізаційно- насосної станції.
 8. Ліквідовано аварійні ситуації на водопровідних мережах по вул. Вокзальна, Центральна, Суворова та ін.
 9. Аварійні ситуації ліквідуються своєчасно.

Благоустрій:

 1. Проводяться роботи по підготовці спец. техніки: ексковатор «Борекс» та ЕО 2621 до роботи в зимовий період.

Проблемні питання:

 1. Відсутність фінансування вартості виготовлення проектної документації по реконструкції ділянки водопровідної мережі по вул. Центральна до районної лікарні — 11694 грн. 00 коп.
 2. Відсутність фінансування робіт по огородженню каналізаційно-насосної станції та улаштування шиферного покриття — 29000 грн.
 3. Аварійна ділянка водопровідної мережі по вул. Баштова.
 4. Заготовлення посипного матеріалу.

КП «Носівські теплові мережі»[ред.]

КП «Носівські теплові мережі» станом на 1 січня 2016 р. обслуговує 35 котелень, які прийняті на баланс підприємства.

В плані економії природного газу КП «Носівські теплові мережі» за минулий опалювальний період для опалення будівель споживачів фактично використало природного газу менше в порівнянні до норм, розрахованих згідно КТМ 204 України 2494 «Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні» в цілому на підвідомчих об'єктах на 22,6 %.

В зв'язку з тим, що в 2011 році було проведено реорганізацію підприємства шляхом переведення 27 котелень на технічне обслуговування споживачів тепла, підприємство протягом 2013—2014 р.р. не нарощувало заборгованість за спожитий природний і виходячи з фінансового стану розраховується за спожитий природний газ використаний в минулому. З прийняттям на баланс котелень ситуація з проплатою газу може ускладнитись.

На даний час підприємством завершена робота по підготовці об'єктів теплопостачання до початку опалювального сезону 2015—2016 р.р.

Котельні які знаходяться на балансі КП «Носівські теплові мережі» до початку опалювального сезону готові на 100 %.

Для безперебійної роботи в осінньо-зимовий період та якісного забезпечення теплом споживачів на котельнях в міжопалювальний період спеціалістами КП «Носівські теплові мережі» проведено ревізію запірної арматури та трубопроводів теплових мереж, газового, електротехнічного обладнання та контрольно-вимірювальних приладів і автоматики, також виконано гідравлічні випробування мереж на щільність та міцність.

При виявленні недоліків та проблем на об'єктах теплопостачання вони оперативно усувалися, вчасно фінансувалося придбання необхідних матеріалів та обладнання.

На даний час придбання матеріалів на підготовку об'єктів теплопостачання до опалювального сезону 2015—2016 р.р. виконано.

При 100 % забезпеченні матеріальними ресурсами спеціалісти КП «Носівські теплові мережі» в найкоротші терміни провели підготовку відповідних об'єктів до початку опалювального сезону.

Забезпечення населення житлом в районі планується в основному за рахунок індивідуальних забудовників.

З початку поточного року індивідуальними забудовниками введено в дію 17 індивідуальних житлових будинків загальною площею 2,2 тис. кв. м, що приблизно відповідає рівню з аналогічним періодом минулого року.

В районі впроваджуються заходи Програми індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім».

3.5 Енергозабезпечення та енергозбереження[ред.]

Єдиним підприємством в районі, яке спеціалізується на виробництві тепла, є КП «Носівські теплові мережі». Станом на 1 січня 2016 р. ним обслуговується 35 котелень, які знаходяться на балансі підприємства та надають послуги з опалення.

Станом на 01.01.2016 року КП «Носівські теплові мережі» надало послуг на загальну суму тис. грн. в тому числі:

 • з опалення — 3777,7 тис. грн;
 • з технічного обслуговування — 1029,0 тис.грн.

В зв'язку з тим, що в 2011 році було проведено реорганізацію підприємства шляхом переведення 27 котелень на технічне обслуговування споживачів тепла, підприємство протягом 2013—2014 р.р. не нарощує заборгованість за спожитий природний і, виходячи з фінансового стану, розраховується за спожитий природний газ в минулому.

У 2015 році проплачено за спожитий природний газ 355,3 тис.грн., рівень оплати становить 100,0 % до поточного споживання, крім того погашено борг за спожитий природний газ минулих періодів на суму 50,0 тис.грн.

Головна ціль на 2016 рік: надійне забезпечення потреб закладів соціальної сфери житлово-комунальними послугами по КП «Носівські теплові мережі».

Пріоритетні напрямки робіт з енергозбереження на 2016 рік:

 • заміна застарілого теплогенеруючого обладнання на сучасне з високим к.к.д.;
 • заміна зношених труб теплових мереж на попередньоізольовані;
 • впровадження теплогенеруючого обладнання, що працює на відновлювальних джерелах енергії;
 • заміна ламп розжарювання на енергозаощадливі;
 • заміна вікон з дерев'яними рамами на металопластикові;
 • утеплення огороджувальних конструкцій будівель.

3.6 Зовнішньоекономічна діяльність[ред.]

У сфері зовнішньоекономічної діяльності по району задіяні ТОВ «ВІРС» і АТ "Носівське ХПП.

У 2016 році планується імпорт — 2615,0 тис. дол. США, експорт — 253,7 тис.дол. США.

4. Реальний сектор економіки[ред.]

4.1. Промисловість[ред.]

За підсумками 2015 року обсяг виробництва промислової продукції склав 60,3 млн.грн в порівняних цінах, що становить 167,8 % до обсягів відповідного періоду минулого року.

Збільшили обсяг виробництва продукції порівняно з відповідним періодом минулого року всі промислові підприємства: ТОВ «Формстиль» — на 32,6 % за рахунок впровадження нових виробничих потужностей (надано 18 нових робочих місць) та використання давальницької сировини, ТОВ НВКЦ «Прес» — на 109,3 % за рахунок стабілізації ринків збуту (виграли декілька тендерів на поставку роликових опор), ТОВ "Кондитерська фабрика «Десна» — на 17,3 % за рахунок розширення ринку збуту та вихід на міжнародний ринок (Німеччина, Ізраїль, Придністров'я).

4.2. Аграрний комплекс[ред.]

Аграрний ко́мплекс— складова частина економіки, що поєднує в собі виробництво сільськогосподарської продукції, її переробку та матеріально-технічне обслуговування села.

За 2015 рік вироблено валової продукції на суму 367,8 млн.грн, що становить 100,9 % до рівня минулого року, в тому числі продукції рослинництва — на 322,8 млн грн. і продукції тваринництва — на 45 млн грн (в співставних цінах 2010 року).

Очікуване валове виробництво зернових культур у 2016 році по всіх категоріях господарств на площі 26,3 тис.га становить 124,4 тис.т зерна, при урожайності 47,1 ц/га.

Важливу роль у розвитку агропромислового комплексу відіграє тваринництво. В районі розроблена та працює програма розвитку молочного скотарства.

Програмою соціально-економічного розвитку району на 2016 рік передбачено виростити 1322 т м'яса сільськогосподарськими підприємствами. За минулий 2015 рік уже вирощено 1262,9 т, що становить 92 % до рівня минулого року. Прогноз по виробництву сільськогосподарськими підприємствами молока у 2016 році становить 10520 т. За 2015 рік вироблено 10154,1 т або 104 % до рівня минулого року. За 2015 рік реалізовано 1155,7 т м'яса, або на90% від рівня минулого року. Станом на 01.01.2016 року в агроформуваннях району чисельність поголів'я ВРХ складає 6841 голова, т.ч. корів — 2405 голів.

4.3. Транспорт[ред.]

Автомобільний транспорт займає важливе місце у галузевій структурі економіки. Основні зусилля підприємств автомобільного транспорту спрямовані на виконання їх головного призначення — забезпечення господарського комплексу і населення у перевезеннях, надання супутніх з перевезеннями послуг.

За 2015 рік автомобільним транспортом перевезено 12,8 тис.тон вантажів, в 2016 році очікується перевезти 13,0 тис.тон.

Усі населені пункти району охоплені автобусним сполученням.

На маршрутах в м. Носівка працює підприємство ТОВ «АТП - 1208» та підприємці — фізичні особи. На даний час тарифи на перевезення пасажирів та графіки руху автоперевізників узгоджуються з органами влади. У 2015 році перевезено 356,6 тисячі пасажирів, в 2016 прогнозується надати послуги з перевезення 360,2 тисячам пасажирів.

4.4 Споживчий ринок[ред.]

Споживчий ринок, особливо продовольчих товарів, характеризується високим рівнем насиченості товарами вітчизняного виробництва, своєчасним стабільним постачанням товарів повсякденного попиту, відсутністю дефіциту.

Торгівельне обслуговування населення здійснюється сільськими споживчими товариствами системи споживчої кооперації та суб'єктами підприємницької діяльності — юридичними і фізичними особами.

Обсяг роздрібного товарообігу за всіма каналами реалізації за 2014 рік склав 246,9 млн.грн., за підсумками 2015 року зменшився на 16 % і склав 224,2 млн.грн.

5. Соціальна і гуманітарна сфери[ред.]

5.1 Демографічна ситуація, підтримка сімей, дітей та молоді, гендерна політика[ред.]

Станом на 01.01.2016 року чисельність наявного населення району становить29,4 тис.осіб.

Природний рух населення району у січні — грудні характеризується наступними даними:

січень-

грудень

2014 р.

січень-

грудень

2015 р.

січень- грудень

2015 р.

у%до січня — грудня 2014 р.

Народжених 311 305 98,1
Померлих 676 669 99,0
Природне скорочення, осіб -365 -364 99,7
Шлюбів 147 190 129,3
Розлучень 13 24 184,6

У січні — грудні 2015 року в районі народилося 305 немовлят, що на 6 немовлят менше, ніж у січні — грудні 2014 року. За цей період у районі померло 669 осіб, що на 7 осіб менше, ніж у січні- грудні 2014 року.

У січні — грудні 2015 року зареестровано 190 шлюбів, що на 43 шлюби більше, ніж за 2014 рік. Зареєстровано 24 розлучень, що на 11 більше, ніж у січні — грудні 2014 року.

Кількісні та якісні критерії ефективності заходів:

№ п/п Показники 2014 р.

факт

2015 р.

очік.

2016 р.

прогноз

1 Середньорічна чисельність наявного населення, тис. чол. 30,0 29,4 29,1
В тому числі міського 13,9 13,7 13,7
сільського 16,1 15,7 15,5

Підтримка сімей, дітей та молоді. Ґендерна політика.

Протягом звітного періоду в районі здійснювалась реалізація районних Програм:

 • «Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2015 року»;
 • «Оздоровлення та відпочинку дітей Носівського району на 2011—2015 роки»;
 • «Молодь Носівщини на 2011—2015 роки»;
 • «Підтримки сімей Носівщини на 2012—2015 роки»;
 • «Розвитку фізичної культури і спорту на 2012—2016 роки»;
 • «Спортивний майданчик на 2015—2019 роки»;
 • «План заходів з виконання у 2010 році Загальнодержавної програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини“ на період до 2016 року»;
 • «Районний План заходів щодо запобігання та протидії торгівлі людьми на період до 2016 року»;
 • «Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013—2015 роки».

При райдержадміністрації діють:

 • Міжвідомча рада з питань молодіжної політики, сім'ї, ґендерної рівності та протидії торгівлі людьми, створена розпорядженням голови райдержадміністрації № 128 від 22.05.2013 року;
 • Координаційна рада з питань соціального супроводу сімей та осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, та попередження насильства в сім'ї.
 • Міжвідомча комісія з питань оздоровлення і відпочинку дітей, де уточнюються обсяги, терміни і джерела фінансування оздоровчої кампанії, розглядаються питання про виконання районного плану заходів з відпочинку та оздоровлення дітей шкільного віку.

Оздоровлення.

Розроблено план заходів щодо організації літнього оздоровлення і відпочинку дітей району у 2015 році. На виконання районної програми, плану заходів у 2015 році 2 творчо обдаровані дитини та 3 дитини-сироти і дитини, позбавлені батьківського піклування оздоровились у УДЦ «Молода гвардія». За путівками обласного управління охорони здоров'я (станом на 08.10.2015 року) оздоровлено 81 дитина, з них: 10 дітей-інвалідів, 27 дітей з багатодітних сімей, 2 дитина, позбавлена батьківського піклування, 42 дитини, що перебувають на диспансерному обліку. У червні 2015 року працювало 18 пришкільних таборів, у яких відпочило 950 дітей. Всі заклади відпочинку пройшли перевірку міжвідомчої комісії. Акти допуску до роботи підписані членами комісії.

За путівками департаменту сім'ї, молоді та спорту 4 дитини з багатодітних сімей, 12 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 1 дитина, що перебуває на диспансерному обліку, 3 творчо обдаровані дитини. Підбір дітей здійснювався у відповідності до Порядку підбору та направлення дітей області до закладів оздоровлення і відпочинку (зі змінами), затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 17.05.2012 року № 181.

Всього у 2015 році відпочинкові та оздоровчі послуги отримали 1565 дітей, що становить 52,2 % дітей шкільного віку. В тому числі: 37 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (100 %), 13 дітей інвалідів, 245 дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей, 10 дітей, що мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи,305 дітей, що перебувають на диспансерному обліку, 234 творчо обдаровані дитини, 276 дітей агропромислового комплексу та соціальної сфери села,9 дітей, внутрішньо переміщених осіб, 11 дітей, батьки загинули, постраждали або беруть участь у АТО.

Сім'я, ґендер, молодь.

Створено банк даних багатодітних сімей, який поновлюється щопівроку. Так, станом на 01.10.2015 року в районі налічується 292 багатодітні сім'ї в яких виховується 979 дітей. Сімей, у яких виховується троє дітей — 217(в них дітей 641), четверо — 47 (в них дітей 188), п'ятеро — 21 (в них дітей 105), шестеро — 5(в них дітей 30), семеро — 1, вісім дітей-1 сім'я.

З 1 січня 2010 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей», який спрямований на вдосконалення державної системи соціального захисту багатодітних сімей і кожного з її членів та підвищення життєвого рівня таких сімей. Відповідно до цього Закону батькам та дітям з багатодітних сімей видаються відповідні посвідчення. Видачу посвідчень забезпечує сектор у справах молоді та спорту райдержадміністрації. Із серпня 2010 року оформлено та видано 295 посвідчень батьків багатодітної сім'ї та 59 довідок про право на пільги, 710 посвідчень дітей з багатодітної сім'ї.

У 2012—2015 роках, за рахунок обласного бюджету, на виконання обласної Програми «Реалізація Стратегії демографічного розвитку Чернігівської області до 2015 року», затвердженої рішенням обласної ради п'ятнадцятої сесії п'ятого скликання від 25.12.2007 р., із внесеними змінами рішенням обласної ради третьої сесії шостого скликання від 25.03.2011 р., багатодітні родини, в яких виховується 5 і більше дітей, багатодітні сім'ї, у яких виховуються діти-інваліди, сім'я загиблого в АТО отримували подарунки до дня сім'ї, до Дня св. Миколая. Це: набори постільної білизни та посуду, ліжка з каркасними матрацами, письмові столи, мікрохвильові печі, морозильна камера, набори посуду, ковдри, набори постільної білизни, одяг, канцтовари на загальну суму 52 тис.425 грн.

У 2014 році за рахунок коштів, передбачених на виконання заходів районної програми Підтримки сімей Носівщини на 2012—2015 роки 20 сімей отримали набори посуду на суму 2200 грн.

Деякі багатодітні сім'ї, особливо ті, в яких виховується 5 і більше дітей, потребують покращення житлових умов, 7 сімей по м. Носівці перебувають на квартирному обліку для поліпшення житлових умов.

Проводяться перевірки умов проживання сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, в тому числі багатодітних та здійснюється початкова оцінка потреб дитини та її сім'ї, а також ведеться їх облік. Відповідно до повідомлень від суб'єктів соціальної роботи своєчасно виявляються та беруться на облік сім'ї, де батьки не створюють належних умов для проживання дітей, здійснюється їх соціальний супровід. За 9 місяців 2015 року проведено 11 засідань Координаційної ради з питань соціального супроводу сімей та осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, та попередження насильства в сім'ї. За результатами розгляду під соціальний супровід взято 63 сім'ї та особи, знято із соціального супроводу 52 сім'ї і особи, взято на облік 19, знято із обліку -3, продовжено термін соціального супроводу 4 сім'ям.

Спеціалісти центру та фахівці із соціальної роботи протягом року забезпечували соціальний супровід сімей, в яких виховуються діти — інваліди, діти з особливими потребами. Протягом 2015 року, соціальною роботою охоплено 141 сім'я даної категорії, з них під соціальним супроводом перебувало 10 сімей.

Щороку в районі проводиться Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства» у навчальних закладах району проходять години спілкування та уроки ґендерної рівності, читаються лекції для дітей та батьків з питань: «Ґендерне насильство у молодіжному середовищі», «Ми з тобою рівні, ми з тобою вільні», « Рівність у сім'ї — рівні права у державі», «Мої права в моїй державі», «Конституційні права і свободи громадян України» та ін.

Відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, сектором у справах молоді та спорту райдержадміністрації спільно із виконавчими комітетами міської та сільських рад забезпечується підготовка матеріалів на присвоєння матерям, які виховали до восьмирічного віку 5 і більше дітей, Починаючи з 2006 року Почесне звання України «Мати-героїня» присвоєно 113 багатодітним матерям нашого району (у 2015 році-1).

У 2015 році до служби у справах дітей райдержадміністрації надійшло 1 звернення щодо жорстокого поводження з дитиною При проведенні перевірки цей факт не підтвердився, але сім'я була взята на облік як така, де батьки ухиляються від виконання своїх батьківських обов'язків.

Робота із сім'ями проводиться спільно із службою у справах дітей райдержадміністрації, РВ УМВС, дільничними інспекторами, представниками сільських рад, педагогами, лікарями. Роз'яснювальна робота проводиться з питань попередження насильства в сім'ї серед дітей та молоді, відповідального батьківства, профілактики правопорушень, попередження соціально-небезпечних захворювань та ін.

5.2 Ринок праці та заробітна плата[ред.]

На початку 2015 року перебували на обліку в центрі зайнятості з метою пошуку роботи звільнені у зв'язку із закінченням строку трудового договору та за угодою сторін колишні працівники підприємств сільськогосподарського призначення: ТОВ «Агрікор -Холдинг», ПП «Агропрогрес», ТОВ «Земля і воля», ТОВ «Маяк», ТОВ «Носівка — Агро» та ін.. В кінці І кварталу 2015 року відбулось працевлаштування громадян на їх колишні робочі місця, зокрема в ТОВ «Агрікор -Холдинг» — 14 безробітних, ПП «Агропрогрес» — 21 безробітних, ТОВ «Земля і воля» — 25 безробітних, ТОВ «Маяк» — 14 безробітних, ТОВ «Носівка — Агро» — 18 безробітний, ТОВ «Агронадія» — 24.

Протягом січня-грудня 2015 року на обліку в центрі зайнятості перебували та отримували комплекс соціальних послуг 1089 безробітних, що становить 107,3 % до 2014 року. Отримали статус безробітного в 2015 році 674 особи (110,1 % до 2014 року). Протягом року одержали одноразову допомогу на організацію підприємницької діяльності 9 безробітних (64,3 %).

До активних програм сприяння зайнятості залучено з початку року 582 незайняті особи (70,5 % громадян, що перебували на обліку в центрі зайнятості).

В січні-грудні 2015 року працевлаштовано на вільні та новостворені робочі місця 421 безробітних та незайнятих громадян, з них 81 безробітного, що потребує соціального захисту і не здатний на рівних умовах конкурувати на ринку праці.

В умовах обмеженого попиту на робочу силу в цілях забезпечення тимчасової зайнятості укладено з органами місцевого самовряддування району 31(за 2014 рік — 29) договорів на організацію громадських робіт по благоустрою територій міста Носівки та сіл району, в яких взяли участь 130 (за 2014 рік — 122) безробітних. На їх проведення використано 69,4 тис.грн коштів Фонду зайнятості та місцевих бюджетів рівними частинами (36,8 тис.грн за 2014 рік).

Професійне навчання проходили 116 (за 2014 рік — 108) безробітних, з яких працевлаштовано після навчання 115 (107).

За 2015 рік 7 (2) роботодавці отримали компенсацію єдиного внеску за працевлаштування 13–ти (6) безробітних на нові робочі місця за направленням центру зайнятості.

Працевлаштовано за 2015 рік 532 (485) чоловік, з них 380 (325) безробітних.

Станом на 01.01.2016 року на обліку в центрі зайнятості перебуває 364 (347) безробітних, з них отримують допомогу по безробіттю — 297 (282).

Критерії

Показники Одиниця виміру 2014 р.

звіт

2015 р.

факт

2016 р.

прогноз

Чисельність зареєстрованих безробітних на кінець року тис. чол. 0,35 0,36 0,33

За 9 місяців 2015 р. на підприємствах, в організаціях та установах району (крім статистично визначених малих підприємств) у середньому було зайнято 3383 штатних працівників.

Середня заробітна плата одного штатного працівника по району за січень-вересень 2015 року становила 3244 грн., що на 19,1 % більше рівня аналогічного періоду минулого року, а також в 2,35разів більше прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Станом на 01.01.2016 року заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.

З метою посилення державного контролю за своєчасною, і не нижче визначеного державою мінімального розміру, оплатою праці, проводились перевірки підприємств та установ району.

5.3 Система соціального захисту та соціального забезпечення населення[ред.]

Станом на 01.01.2016 року призначені та виплачені в повному об'ємі 2467 державних допомог різних видів на загальну суму 33662,5 тис. грн., що на 3167,8 тис. грн., більше в порівнянні з 2014 роком, заборгованості станом на 01.01.2016 року немає.

Субсидії на житлово-комунальні послуги отримує 2391 сім'я та нараховано коштів організаціям-надавачам житлово-комунальних послуг — 27694,5 тис.грн. Призначено субсидії для придбання твердого палива та скрапленого газу 237 сім'ям на суму 381,4 тис.грн. Для покращення надання соціальних пільг у районі створено Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги. Це дозволило облікувати інформацію про 8375 пільговиків.

Станом на 01.01.2016 року надано пільг за користування комунальними послугами на загальну суму 5152,2 тис.грн.

З початку року нараховані 100 % пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу готівкою 343 особам на суму 254,5 тис.грн.

Проводиться робота щодо соціального захисту інвалідів. Упродовж дванадцяти місяців 2015 року 22 чоловіки отримали інвалідні візки, 50 — технічних засобів реабілітації. Забезпечено санаторно-курортними путівками 16 інвалідів та ветеранів війни. Також 24 дітям-інвалідам видано направлення до центру реабілітації. Надано матеріальної допомоги непрацюючим інвалідам та малозабезпеченим особам та 34 на суму 17758,00 грн.

В районі діє територіальний центр, який обслуговує 4061 пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, функціонує стаціонарне відділення, в якому знаходиться 22 особи.

5.4 Охорона здоров'я[ред.]

Медичну допомогу мешканцям району надають центральна районна лікарня на 236 ліжок, в тому числі паліативне відділення на 10 ліжок в с. Мрин та терапевтичне відділення № 2 на 20 ліжок в с. Р.Степанівка, Макіївська сільська дільнична лікарня на 20 ліжок. Первинну медико-санітарну допомогу на селі та в місті надає Комунальний заклад «Носівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», який включає в себе 3 лікарських амбулаторії загальної практики сімейної медицини, 24 фельдшерські пункти і 1 лікарська амбулаторія в м. Носівка.

Забезпеченість населення лікарняними ліжками станом на 01.01.2016 року в розрахунку на 10 000 населення становить 86,1, в 2014 р. — 88.2, по районам області — 76.5, обласний показник -106,9.

Проведено всіми хворими ліжко-днів 77412, що становить 86,7 % від плану, середній термін перебування хворого на ліжку 11.3, показник по районам області — 11.1, по області* 12.8.

Продовжується оптимізація ліжкового фонду відповідно до потреб населення. В 2015 р. скорочено 10 ліжок ЦРЛ, 5 профліжок, 5 травматологічних, що дало можливість довести забезпеченість на 10000 населення 86,1 ліжка, при показнику по районам області 76,5 ліжка на 10 тис.населення (в 2014 р) . Для досягнення нормативних показників (60 ліжок на 10 000 населення) планується скоротити 43 ліжка, в тому числі Макіївську СДЛ на 20 ліжок, перепрофілювати терапевтичне відділення № 2 в паліативне відділення на 6 ліжок (-14 ліжок), паліативне відділення в с. Мрин скоротити до 6 ліжок (-4 ліжка), очне відділення в ЦРЛ скоротити на 5 ліжок, в районі забезпеченість ліжками буде відповідати 64,9 ліжка на 10000 населення. Медична допомога на протязі року населенню надавалась відповідно до протоколів, затверджених МОЗ України, що дало можливість в 2015 р. знизити смертність в працездатному віці на 29,7 %, а народжуваність збільшити на 2,9 %. Природний приріст залишається з від'ємним показником, як і по всій Україні.

В 2015 р. в пологовому відділені новонароджені діти не помирали, з 9-ти переведених новонароджених дітей в обласну дитячу лікарню, померло — 4, 2-є народжені в обласному пологовому будинку, там і померли.

Загальна захворюваність населення в районі зросла в порівнянні з 2014 р. на 2,7 % на 100000 населення, але поки що залишається нижче середньо обласних показників. Зусилля медичних працівників направлені на виконання Державних Програм боротьби з туберкульозом, онкопатологією, цукровим діабетом, серцево- судинними захворюваннями, ВІЛ та СНІД — інфекціями. З метою реалізації цих програм для практичної допомоги лікарям первинної ланки та більш доступного надання медичної допомоги мешканцям сіл, забезпечувати виїзди бригад лікарів в села, графіки виїздів часто зривались із-за відсутності паливно-мастильних матеріалів. Відсутності транспорту (всі машини мають 100 % знос). Адміністрація ЦРЛ проводила подальший пошук альтернативних джерел фінансування, як для придбання ПММ, так і для покращення матеріально-технічної бази ЦРЛ. За спонсорські кошти придбали в ЦРЛ холодильник, пульсоксиметр, алкотест, проведено ремонт машини.

Всього в районі лікарів 59, забезпеченість лікарями на 10 000 населення в районі становить 19,8, по районам області 20.9.Забезпеченість середніми медпрацівниками в районі в розрахунку на 10 000 населення 61.2, по районам області — 76,9.

В центральну районну лікарню потрібні лікарі: педіатри, терапевти, а/ гінекологічного, психіатр, окуліст, анестезіолог, в Макіївську СДЛ — головний лікар, або лікар ЗПСМ.

В 2015 р. в інтернатурі для Носівської ЦРЛ навчалося 9 лікарів, 1 акушер-гінеколог, 1 анестезіолог, 6 лікарів загальної практики сімейної медицини і 1 лікар по внутрішнім хворобам.

Ефективно використовується наявний ліжковий фонд. Активно застосовуються стаціонарозамінні технології (денні стаціонари та стаціонари вдома), кожне 5-е ліжко працює в режимі денного, де лікується кожний 3-й хворий.

Станом на 1.01.2016 року в районі працювало 9 лікарів загальної практики сімейної медицини, які обслуговували населення в кількості 17 542 осіб, що становить 59.2 % від загальної кількості населення в районі.

Забезпеченість лікарями загальної практики сімейної медицини на 10 000 населення становить 3,0, або 5.1 на 10 000 прикріпленого населення. (показник по районам області 2.2).

В центральній районній лікарні функціонує кабінет анонімного безкоштовного обстеження осіб з метою виявлення ВІЛ/СНІД.

На утримання закладів охорони здоров'я Носівського району на 2015 рік було заплановано 18887700 грн, профінансовано 17969700 грн, що становить 99.0 % до плану. В розрахунку на 1 мешканця 588.66 грн. З них на заробітну плату 966709, або 55.9 %, на енергоносії — 2589184, або 14.8 %, на харчування хворих у стаціонарі 277382, або 1.6 %, на медикаменти — 392048, або 2,2 % . Вартість 1 л\дня на харчування — 4,20 грн., на медикаменти — 3, 49 грн.

В районі прийнята програма «Місцевих стимулів» — завдяки даній програмі всім лікарям та середнім медичним працівникам в 2015 році були виділені кошти для оздоровлення в розмірі місячного окладу.

У центральній районній лікарні вжиті заходи щодо удосконалення автоматизованої обробки інформації.

Первинну медико-санітарну допомогу на селі та в місті надає Комунальний заклад «Носівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», який обслуговує загальну кількість населення 29 722 з них 24 504 (61,7 %) — доросле населення і 5 218 дітей від 0 до 17 років, серед яких 810 підлітків (15-17 років) — 15,5 %. Обслуговуеться сільське населення лікарями загальної практики сімейної медицини, міське — лікарями лікарської амбулаторії (терапевти, педіатри, лікарями сімейної медицини). До центру первинної медико-санітарної допомоги входять: 3 лікарських амбулаторії загальної практики сімейної медицини, 24 фельдшерські пункти і 1 лікарська амбулаторія в м. Носівка. Спеціалізовану допомогу сільським жителям надає поліклінічне відділення Носівської центральна районна лікарня, стаціонарну допомогу по направленню лікарів ЦПМСД надає теж Носівська ЦРЛ.

Кількість населення:

Всього в тому числі:
Дорослі Діти
працездатні пенсіонери Всього з них 15 -17

років

місто 13779 (46,4 %) 7894 (72,5 %) 2997 (27,5 %) 2888

(21 %)

419

(14,5 %)

село 15943 (53,6 %) 8418 (61,8 %) 5195 (38,2 %) 2330 (14,6 %) 391

(16,8 %)

Осіб пенсійного віку старше 70 років по місту — 47,3 %, по селу — 67 %, дуже низький потенціал відродження села. Населення старше 70 років переважає над кількістю дитячого населення. Приросту населення найближчим часом не очікується, тому чим старше населення тим гірше його здоров'я, тим більше потребують уваги. Друге направлення — потрібно зберегти молоде покоління, яке народилось і проживає в даних умовах життя.

Для надання первинної медико-санітарної допомоги Центр має 18 ставок лікарських і 59 середніх медпрацівників. В сільських лікарських амбулаторіях працюють 8 лікарів загальної практики сімейної медицини, які обслуговують 14598 людей (10706 закінчили лікування у сімейного лікаря, що складає 73,3 %), з них дорослі — 12445, діти — 2153. На 10 000 населення приходиться 5,5 посад лікарів і 15 медитчних сестер загальної практики сімейної медицини, що складає 10,3 на 10 000 населення. З 8 лікарів в селі — 4 мають вищу категорію і 3 першу, 1 лікар не атестований (пенсіонер, що мав раніше 2 категорію). На цих лікарів приходиться обслуговування 49,1 % від всього населення.

Матеріально-технічна база на селі незадовільна. За останні роки в основному зверталась увага на отоплення, освітлення і виплату заробітної плати. Для 4-х фельдшерських пунктів (Калинівка, Козари, Хотинівка, Плоске) 6 років тому по субвенції було отримано обладнання. Обладнання на решту ФП не закуповувалось ніякого більше 15 років, а наявне виходить з ладу. Таким чином, з 20 фельдшерських пунктів у 8 взагалі відсутня фізапаратура, не працює 20 одиниць обладнання у 10 фельдшерських пунктах, з них 6 одиниць у 2 ФП підлягають списанню.

Сільські лікарські амбулаторії забезпечені санітарним транспортом не постійно, пального виділяється недостатньо і робити активні відвідування сімейними лікарями і медичними сестрами навідь дітей і вагітних жінок нема можливості. Що стосується фельдшерів на ФП, то їм взагалі нема на чому обслуговувати виклики на віддалених дільницях. Велосипеди, що були видані 20 років назад, давно вийшли з ладу.

Маючи недостатнє ресурсне забезпечення медичні працівники сільських лікувально-профілактичних закладів добросовісно виконують завдання поставлені перед первинною ланкою:

1.Залучають спонсорів для покращення матеріально-технічної бази закладів.

2. Впроваджують нові технології: стаціонари на дому і денні стаціонари в амбулаторно-поліклінічних закладах.

5.5 Освіта[ред.]

Сучасний стан розвитку освіти в 2015 році

Наявна мережа закладів освіти в Носівському районі в основному задовольняє потреби громадян у здобутті дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, що дає можливість забезпечити безперервність ступеневої освіти.

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту» діє 13дошкільних навчальних закладів, з них 5 у складі НВК «ЗНЗ-ДНЗ», в яких виховується 831 дитина, що становить 54,2 %.

У 2015—2016 навчальному році в районі функціонує 22 загальноосвітні навчальні заклади (Носівська районна гімназія, 15 — ЗОШ І-ІІІ ст., 6 — ЗОШ І-ІІ ст.) з контингентом 2991 учнів.

У поточному навчальному році середня наповнюваність класів-комплектів становить 15,0, в тому числі у сільській місцевості — 10,6. Створені умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами, третій рік поспіль впроваджуємо інклюзивну форму навчання на базі Носівської ЗОШ 1-111ст. № 1, за якою в даному році навчається 6 учнів (4 інклюзивні класи).

Індивідуальною формою навчання охоплено 7 учнів (з 1-9 класів). Це учні з Носівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, Носівської ЗОШ І-ІІІ ст..№ 2, Мринської ЗОШ І-ІІІ ст. , Червонопартизанської ЗОШ І-ІІІ ст.. № 1, Червонопартизанської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3, Рівчак-Степанівської ЗОШ І-ІІІ ст. , Коломійцівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Для забезпечення доступності та якості надання освітніх послуг визначено 5 опорних загальноосвітніх закладів: Мринська, Носівська № 2, Червонопартизанська № 1, Коломійцівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, які є центрами освітніх округів, та Носівська № 5, яка будується.

Профільним навчанням охоплено 242 (70,6 %) учнів 10-11 класів. З них: технологічним — 56 учнів, інформаційно-технологічним — 14 учнів, філологічним -102 учні (анг. мова — 40, укр. мова — 62), математичним — 38 учнів, екологічним — 32 учні.

Поглиблено вивчають навчальні предмети 423 учні 5-9 класів:

 • українську мова та літературу — 54 учнів;
 • математику — 206учнів;
 • біологію — 20 учнів;
 • англійську мову — 143 учнів.

У 7 школах району 685 учнів 5-10 класів вивчають7 курсів за вибором.

У 3 загальноосвітніх закладах за 5-ма напрямками працює 8 факультативних груп, які охоплюють 161 учень.

Всебічному розвитку школярів сприяють предметні олімпіади, турніри, конкурси.

У листопаді-грудні 2015 року проводився ІІ районний етап з 18 навчальних предметів, в якому взяло участь 545 учнів 6-11 класів. 115 учасників одержали дипломи І-ІІІ ступенів. З них 45 учнів (29 %) одержали дипломи І ступеня, 56 учнів (35 %) одержали дипломи ІІ ступеня, 60 учнів (37 %) дипломи ІІІ ступеня. Це вказує, що 21 % учасників справилися з неменше чим третиною обсягу олімпіад них завдань. Найбільшу результативність виявили учні Носівської районної гімназії (37 дипломів), Носівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (20 дипломів), Червонопартизанської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 (18 дипломів), Носівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 (16 дипломів). Найкращі успіхи серед учнів шкіл І-ІІ ступенів виявили учні Іржавецької та Хотинівської ЗОШ . (одержано по три дипломи).

28 учнів з 13 шкіл в особистій першості мають по 2-5 перемог.

Слід зазначити, що 37 педагогів підготували по кілька переможців, по кілька дипломантів з різних навчальних предметів.

Продовжується комп'ютеризація закладів освіти. 22 навчальні заклади району мають 295 комп'ютерів, МНВК — 22, станція юних техніків — 3, будинок дитячо-юнацької творчості — 3, ДЮСШ — 3. В ЗНЗ є 28 навчально-комп'ютерних класів, 655 педагогічних програмних засобів (10 учнів — на 1 комп´ютер). Забезпечені електронним зв'язком через підключення до мережі Інтернет. У Носівській районній гімназії, Носівських № 1, № 2, Червонопартизанській № 1, Мринській, Степовохутірській, Коломійцівській ЗОШ І-ІІІ ст. наявні 10 мультимедійних комплексів, у комплекті яких є 10 мультимедійних проекторів та 7 інтерактивних дошок. В ЗНЗ є 12 проекторів, що не входять в склад комплексів.

За програмою «Intel» "навчання для майбутнього" курси пройшли і впроваджують інтерактивні технології у навчальний процес 76 педагогів району (18,5 %).

Навчально-виховний процес у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах району здійснюють 523 педагогічних працівників, з яких 339 мають вищу педагогічну освіту, в тому числі 199 вчителів вищої категорії. Педагогічне звання «вчитель-методист» мають 21 вчитель району, звання «старший вчитель» — 73, «Заслужений вчитель» — 2.

На базі шкіл працює 50 різнопрофільних гуртків, до роботи в яких залучено 837 учнів, що становить 28 %.

Розвитку творчих здібностей школярів сприяє робота позашкільних закладів. У районі працює Будинок дитячої та юнацької творчості, Станція юних техніків та ДЮСШ. У БДЮТ організована робота 41 гуртка (615 учнів), з яких лише 9 (135 учнів) — на базі сільських шкіл.

У 38 технічних гуртках СЮТ займається 625 учнів. На базі сільських загальноосвітніх закладів працює 15 гуртків (255 учнів). У ДЮСШ діє 32 групи, які налічують 348 вихованців, з них 24 групи по місту (258 вихованців) та 8 груп (90 вихованців) у сільській місцевості. Всього по району гуртковою роботою охоплено 2456 учнів, що становить 82 %.

Вживаються заходи щодо соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

Учні, які потребують підвозу (387), підвозяться до місць навчання (100 %).

З цією метою задіяно 12 транспортних одиниць (шкільних автобусів — 7: 2 — за державною програмою, 4 — за обласною, 1 — за спонсорські кошти; автобусів місцевих господарств — 1; рейсових — 5).

У поточному навчальному році гарячим харчуванням охоплено 2661 учень (89,0 % школярів) з 22 шкіл району. Середня вартість обідів становила 4 грн.50 коп. На сьогодні на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 11грудня 2015 р. № 3628 підготовлено та винесено на сесію районної ради Програму організації харчування в навчальних закладах Носівського району на 2016 рік, де передбачено вартість харчування — 5 грн.в ЗОШ району; в ДНЗ: село -10 грн.(в тому числі 4 грн. за рахунок батьків) (40 %), місто -14 грн. (в тому числі 8,5 грн. за рахунок батьків) (60 %).

На виконання ст.5 Закону України «Про охорону дитинства» безкоштовно харчувались учні 1-4 класів протягом І семестру 2015—2016 навчального року.

9 дітей-сиріт та 34 дітей, позбавлених батьківського піклування, харчуються за рахунок бюджетних коштів.

Для проведення оздоровчої кампанії у 2015 році у районі було організовано роботу 18 пришкільних таборів з денним перебуванням дітей, де відпочило 950 учнів, що становить (59,6 %.). Використано кошти районного бюджету в сумі 264,2 тис.грн.

З метою організованого початку 2015—2016 навчального року районним відділом освіти, педагогічними колективами проведено ремонтні роботи та вжито заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази установ і закладів освіти.

У 2015 році за рахунок коштів районного бюджету, державних субвенцій та спонсорських коштів проведено:

1. Облаштування внутрішніх туалетів Коломійцівської ЗОШ І-ІІІ ст., (118178,00 тис.грн.).

2. Придбано вікна для Носівського НВК "ЗНЗ-ДНЗ"I-III ст.№ 3 (4998,00 грн.) (за спонсорські кошти).

3. Придбано електроплиту для Носівського НВК «ЗНЗ-ДНЗ» I—III ст.№ 3 (11150,00 грн.) (кошти Носівської міської ради).

4. Придбано холодильник для Носівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 (9850,00 грн.).

5. Придбано вікна для Плосківського НВК (7835,00 грн.) (за спонсорські кошти).

6. Встановлено вузол обліку теплової енергії для Мринської ЗОШ І-ІІІ ст. (8988,00 грн.).

7. Придбано шафи, морозильну камеру для кухні Лихачівської ЗОШ І-ІІІ ст. (15000,00 грн.) (депутатські кошти).

8. Виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт даху Носівської районної гімназії (25000,00 грн).

9. Відремонтовано дах Носівської районної гімназії (над їдальнею та холом) (603,391 тис.грн.) (кошти державної субвенції).

10. Виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію приміщення їдальні Носівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (25000,00 грн).

11. Здійснено реконструкцію приміщення їдальні Носівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (261,200 тис.грн.) (кошти державної субвенції).

12.Залишається проблемним здійснення добудови Червонопартизанського ДНЗ «Дзвіночок».

13. Залишається проблемним питання ремонту системи опалення Носівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, Степовохутірської ЗОШ І-ІІІ ст. . 16.Балансування системи опалення Носівської ЗОШ І-ІІІ ст.. № 1 , Носівської районної гімназії.

14.Залишається проблемним питання реконструкції внутрішніх туалетів Степовохутірської ЗОШ І-ІІІ ступенів

15. Залишається проблемним питання ремонту даху Держанівського НВК «ЗНЗ-ДНЗ» I—III ст., покрівлі Червонопартизанської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1.

16. Залишається проблемним завершення будівництва Носівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 з високим ступенем готовності.

17. Залишається проблемним виділення та облаштування кабінету для голови ПМПК, районного логопеда, психолога.

5.6 Культура і туризм[ред.]

Формування єдиної, сучасної нації ґрунтується на утвердженні принципів духовності, розвитку та збереженні культурної спадщини.

Незважаючи на складність соціально-економічних умов, діяльність установ і закладів культури, мистецьких, художніх колективів забезпечує задоволення духовних потреб населення.

Пріоритетними завданнями районної державної адміністрації у сфері культури є реалізація державної політики щодо відродження, збереження і розвитку національної культури України, самодіяльної художньої творчості та організації дозвілля населення, реалізації державної політики у сфері туризму, охорони культурної спадщини, виконання законодавства про свободу совісті та релігійні організації.

Культурне обслуговування в районі здійснюється мережею закладів культури, що становить 59 об'єктів, серед яких: 1 районний Будинок культури, 13 сільських будинків культури, 13 сільських клубів, 29 бібліотек централізованої бібліотечної системи, 1 районна школа мистецтв, 2 «народних» історико-краєзнавчих музеї.

Роботу закладі культури забезпечує 180 працівників, з них 144 творчих, 112 з яких мають фахову освіту, що становить 81 відсоток. У поточному році проведено планову атестацію працівників культури, клубних, бібліотечних закладів та районної школи мистецтв.

Проведено 4 районні фестивалі-конкурси різних жанрових напрямків.

У напрямку виховання у дітей та підлітків почуття прекрасного працює педагогічний колектив Носівської районної школи мистецтв, яка має філіал на базі ЗОШ № 2 (хореографія, бандура), ЗОШ № 3 (бандура), ЗОШ № 4 (бандура), філіал в ЗОШ с. Мрин (гітара) та Червоні партизани (баян), Навчальний процес забезпечують 25 викладачів.

Мистецькою освітою в районі охоплено 5 % дітей. Діти з багатодітних родин та діти — сироти звільнені від плати за навчання.

Школа забезпечена музичними інструментами, технічним обладнанням, є підключення до Інтернету. У 2015 році хореографічні колективи районної школи мистецтв отримали нагороди: у ІІІ Всеукраїнському благодійному фестивалі-конкурсі дитячо-юнацької творчості «Квітуча Україна» в рамках проекту «Безхмарне небо для дітей» м. Київ «зразковий» хореографічний колектив «Світлячок» — І місце, хореографічний колектив «Веселі Краплинки», який працює на базі ЗОШ № 2, — ІІ місце. Також «Веселі краплинки» отримали ІІ місце у ІV Всеукраїнському фестивалі-конкурсі хореографічних колективів «Квітневі викрутаси 2015» м. Ніжин.

Бібліотечне обслуговування населення району здійснює Носівська централізована бібліотечна система. Обслуговування користувачів здійснюють всього 29 бібліотек: 2 центральні (центральна районна бібліотека та районна бібліотека для дітей), 25 сільських бібліотек — філій, 2 міські бібліотеки-філії. 16 бібліотечних пунктів здійснюють нестаціонарне обслуговування користувачів.

Послугами бібліотек щорічно користується близько 24 тисячі користувачів, в тому числі близько 3,5 тисяч дітей.

Спільно із клубними закладами при бібліотеках-філіях діють 19 клубів та любительських об'єднань, з них 8 дитячих.

Бібліотеки системи успішно займаються виставковою діяльністю. З початку року організовано виставку майстрів декоративно-ужиткового мистецтва Носівщини (25 екскурсій), виставку-перформанс до річниці Чорнобильської трагедії «Дзвони Чорнобиля душу тривожать» (7 екскурсій), яка пройшла спільно з виставкою ікон «Світло української ікони», виставку-перформанс на території районного будинку культури до Дня Перемоги, які відвідало 1200 осіб.

Видано методичний матеріал «Календар знаменних і пам'ятних дат на 2015 рік», Хотинівська сільська бібліотека-філія підготувала та надрукувала книгу до 200-річчя Т. Г. Шевченка «Щедрий дарунок», де розміщено малюнки, надруковано вірші, проза місцевих дітей. При Мринській сільській бібліотеці-філії для жителів села видається щомісячний інформаційний бюлетень «Літературний Мрин» та щоквартальне доповнення до бюлетеня «З чого починається Батьківщина», упорядковано та видано книгу працівника бібліотеки Хайдара Джуломанова «Портрет». Для організації роботи радіоклубу «Новини Мрина» придбано за спонсорські кошти звукову апаратуру на суму 7 тис.грн, вже дві передачі вийшло в ефір.

З метою духовного відродження та збереження історичної пам'яті при бібліотеках-філіях поповнюються куточки української старовини, де зібрані предмети домашнього ужитку, одяг, вишиті рушники, картини.

Робота закладів культури району протягом 2015 року направлена на посилення патріотичного спрямування заходів, активізацію проведення благодійних культурно-мистецьких акцій, підвищення рівня патріотизму громадян, молоді, дітей, єдності українського народу. Відділом культури і туризму, національностей та релігій розроблено графіки благодійних концертів на підтримку Збройних Сил України для клубних закладів культури району. Проведено благодійні акції «За те, щоб вільно жити на рідній цій землі» Хотинівським, Макіївським, Рівчак-Степанівським сільськими будинками культури, Пустотинським, Відрадненським сільськими клубами, 20 благодійних концертів, 2 молодіжні танцювальні програми. В РБК діє фотовиставка «Носівський волонтерський рух на допомогу бійцям АТО». Працівники збирали продукти для відправки в зону антитерористичної операції, розповсюджували квитки на благодійні концерти, в'язали теплі шкарпетки для воїнів. В квітні 2015 року розпочато акцію «Бібліотека українського воїна».

Основні культурно-мистецькі заходи державного значення — до Дня Соборності та Свободи України «Схід і захід разом» — 11, до Міжнародного жіночого свята «Загадка для чоловіків» — 22, до Дня Перемоги над нацистськими окупантами «Куди б не йшов, не їхав ти, а при шляху спинись, могилі тихій, дорогій всім серцем поклонись» — 23, до Дня Конституції України — 5, до дня Незалежності України — 9. Відзначено день Державного Прапора України, до дня революції гідності та свободи — 8, до дня захисника Вітчизни — 14.

У вересні проведено день Носівщини та день визволення Носівщини від німецько-фашистських окупантів.

Спільно з відділом освіти, сектором у справах молоді та спорту районної державної адміністрації проведено І районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Cеред учнів старшого шкільного віку щорічно проводиться конкурс сільської творчо-обдарованої молоді "Травневий цвіт ".

У 2015 році внесено зміни у положення про конкурс: одна з пісень — патріотичного спрямування.

Також щороку проводиться

 • фестиваль-конкурс «Зіркова родина» в рамках заходів до Дня Незалежності України,
 • фольклорний конкурс «Перлини душі народної» на свято Покрови,
 • районний фестиваль з хореографії «Країна дитячих мрій», присвячений Міжнародному Дню захисту дітей.

У 2015 молоді виконавці Носівщини отримали призові місця: на Міжнародному фестивалі-конкурсі «Мистецькі барви» м. Прилуки — солісти-вокалісти, у ІІІ Всеукраїнському благодійному фестивалі-конкурсі дитячо-юнацької творчості «Квітуча Україна» в рамках проекту "Безхмарне небо для дітей " м. Київ — хореографічний колектив «Лілея» Мринського СБК виборов ІІІ місце, також колектив «Лілея» та зразковий хореографічний колектив «Світлячок» призові місця отримали на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі дитячої творчості «Барвиста осінь» в рамках проекту «Квітуча Україна» м. Київ. У Х обласному молодіжному фестивалі–конкурсі виконавців народної та естрадної пісні «Твої таланти, Деснянський краю» солістка-вокалістка РБК А.Гузь виборола І місце, Марина Денисенко — ІІІ місце в номінації естрадний вокал, солістка-вокалістка Червонопартизанського СБК Валерія Дідик виборола І місце в номінації академічний спів.

Розвиткові аматорських колективів сприяють виїзні та обмінні концерти. Фольклорний колектив РБК «Горлиця» з концертною програмою «Летять літа» виступили в с. Ясна Зірка, Іржавець; 3 виїзні концерти сільськими клубними закладами в межах району — Макіївський СБК, Рівчак-Степанівський СБК; в Ніжинський район — Плосківський СБК та ін. Народний аматорський фольклорний колектив «Молодички» Мринського СБК вже багато років підряд шефствує над Мринським стаціонарним відділенням Носівського територіального центру та завжди дарує мешканцям задушевну українську пісню.

Особливою популярністю серед сільського населення користується День села, на якому вшановуються найстарші та наймолодші жителі села, ювіляри подружнього життя, багатодітні родини, кращі працівники соціально-культурної сфери, майстри декоративно-ужиткового мистецтва. Таких заходів проведено 9в селах Макіївка, Мрин, Пустотине, Кіровка, Рівчак-Степанівка, Червоні Партизани, Софіївка, Іржавець, Ясна Зірка. У вересні проведено День Носівщини за участю не тільки аматорів сцени району, а й Черкаського народного хору. 18-19 травня цього року ведуча телепередачи «Фольк-мюзикл» Оксана Пекун (УТ-І) проводила зйомки концертної програми фольклорного колективу «Мальви» Макіївського сільського будинку культури для участі в програмі.

У районі розвинуто декоративно-прикладне мистецтво. Народними умільцями досягнуто успіхів у таких його видах: живопис, вишивка, різьба по дереву, бісероплетіння, декоративний розпис. За різними напрямками в районі працює клуб декоративно-прикладного мистецтва «Руно» (26 чол.), клуб ветеранів «Пам'ять» (28 чол.), жіночий клуб «Вересень» (32 чол.) м. Носівка, «Душі криниця» (14 чол.) с. Рівчак-Спепанівка, клуб шанувальників української пісні «Розрада» (12 чол.), «Літературний Мрин» (9 чол.) с. Мрин, дитячо-юнацький клуб «Пошук» (18 чол.) патріотичного направлення с. Козари та інші (всього 19). Проведено 38 виставок, з них: три виставки образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва народних умільців Носівщини в районному будинку культури («Майстри Носівщини», виставка вишиваних портретів Т. Г. Шевченка, виставка ікон — бісероплетіння), одна — на фольклорному конкурсі «Перлини душі народної» (місце проведення спорткомплекс), одна — на святкуванні Дня Носівщини (місце проведення місцевий парк), 2 виставки–перфоменс до річниці Чорнобильської трагедії, до Дня Перемоги над нацизмом, 20 виставок перед благодійними концертами, 9 виставок на Днях сіл та ін.

Проведено 4 семінари по питаннях згідно річного плану з працівниками культури району, 1-денний семінар–практикум по вокально-хоровому жанру з керівниками художніх колективів, розроблено та випущено «Методичні рекомендації для керівників колективів сільських клубних закладів»

На сьогоднящній день діють екскурсійні та туристичні маршрути:

 • екскурсійно-туристичний маршрут «Наш героїчний, історичний, мальовничий край» (с. Козари — м. Носівка — с. Червоні Партизани),
 • паломницький маршрут «Дорогами духовності», ландшафтний маршрут: м. Носівка — с. Мрин.

Щороку проводяться 4 районні фестивалі-конкурси різних жанрових напрямків. З метою відродження і популяризації народних ремесел проводяться виставки, майстер-класи майстрів декоративно-прикладного мистецтва.

В напрямку пізнавального туризму керівники гуртків районного будинку культури разом з керівниками туристсько-краєзнавчих гуртків будинку дитячої та юнацької творчості організовують та проводять заходи туристичного спрямування, в ході яких проводяться змагання, діти мають змогу зміцнити своє здоров'я та розширити знання про свій рідний край, свою країну та країни Європи. У червні з учнями середнього шкільного віку проведено станціонну гру «Галопом по Європі», у серпні — туристичну подорож з аматорами сцени та працівниками культури в м. Радомишль, Житомирської області в замок Ольги Богомолець.

Щороку район бере участь у Міжрегіональному туристичному форумі «Чернігівщина туристична». В цьому році з чотирнадцяти районів, які представили свій туристичний потенціал, наш район був відзначений в числі кращих за відгуками фахівців — працівників департаменту культури і туризму, національностей та релігій та відвідувачів, шанувальників декоративно-прикладного мистецтва.

У районі діють народні історико-краєзнавчі музеї у селах Козари та Червоні Партизани.

На державному обліку памяток культурної спадщини Носівського району перебуває 166 пам'яток: 90 археологічних, 71 історичних, 5 пам'яток монументального мистецтва.

В с. Макіївка проведено реконструкцію пам'ятного знаку 519 (раніше 327 чол.) воїнам-односельчанам, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни на суму 214605,00 грн, в тому числі 32900,00 грн зіброано жителями села. В стадії закінчення реконструкція Братської могили 4800 мирних жителів, закатованих карателями 11 березня 1943 року на території Козарівської сільської ради. Використано спонсорських коштів 35 000,00 грн, це кошти жителів села та небайдужих людей. На території Носівської міської ради відкрито пам'ятник воїнам-афганцям, використано бюджетних коштів — 56 297,00 грн.

На ремонтно-реставраційні роботи пам'яток культурної спадщини виділено: з місцевого бюджету — 8 522,00 грн, спонсорські — 9000,00 грн, кошти спеціального фонду — 3 997,00 грн. Ведеться пошукова робота з виявлення об'єктів культурної спадщини, які не стоять на державному обліку. Укладено 16 охоронних договорів та актів технічного стану на пам'ятки археології, встановлено 2 охоронні дошки (охоронні договори та акти технічного стану на пам'ятки археології укладено не в повному обсязі у зв'язку з тим, що сільськими радами не здійснено розмежування земель через відсутність коштів).

Головна мета на 2016 рік:

У 2016 році основні зусилля концентруватимуться у напрямі подальшого розвитку духовно-інтелектуального потенціалу, збереження національної культурної спадщини, забезпечення доступу населення до культурних надбань.

Пріоритетні напрямки:

 • продовження роботи з відродження та розвитку всіх видів самодіяльної художньої творчості, обрядів і звичаїв українського народу;
 • поліпшення культурного обслуговування населення через збереження та забезпечення повноцінного функціонування закладів культури, особливо у сільський місцевості;
 • вивчення пропозицій населення щодо організації дозвілля і залучення до культурно-масових заходів якомога ширшого кола різновікових верств населення;
 • відкриття класів районної школи мистецтв у сільській місцевості;
 • поліпшення якості кінообслуговування та культурного обслуговування відвідувачів установ культури і мистецтв;
 • збереження пам'яток історико-культурної спадщини;
 • оновлення систем пожежно-охоронної сигналізації;
 • продовження роботи з розробки маршрутів історико-краєзнавчої, військово-історичної, літературно-мистецької, природної та інших тематик;
 • спільно з відділом освіти райдержадміністрації — забезпечення тематичних екскурсій учнів шкіл району;
 • видання буклетів «Носівщина. Історія, культура, духовність», «Культурно-мистецька Носівщина»;
 • інформування широких кіл громадськості з метою пропаганди розвитку зеленого туризму у районі.

Основні проблемні питання:

 • недостатні темпи зростання обсягів інвестицій у розвиток матеріальної бази туризму;
 • невідповідність послуг, що надаються більшістю закладів, міжнародним стандартам;
 • недостатнє забезпечення кваліфікованими спеціалістами;
 • недосконалість державної підтримки та відсутність комплексного підходу щодо рекламування національного туристичного продукту на внутрішньому та міжнародному ринку туристичних послуг.

5.7 Фізична культура і спорт[ред.]

З метою підтримки фізкультурно — спортивного руху, в районі:

 • розроблена, схвалена розпорядженням голови районної державної адміністрації № 431 від 12.12.2011 року та затверджено 11 сесією районної ради VІ скликання районна Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2012—2016 роки;
 • розроблено і схвалено розпорядженням голови райдержадміністрації № 277 від 23.12.2014 року районну Програму «Спортивний майданчик» на 2015—2019 роки, та затверджено34 сесією районної радиVІ скликання від 27.01.2015 року.

Всі навчальні заклади району мають на своїй території спортивні майданчики, технічний стан яких перевіряється двічі на рік. Майданчики пристосовані в основному для занять футболом, волейболом, стрибками в довжину, загальною фізичною підготовкою.

Основну фізкультурно — спортивну і фізкультурно-оздоровчу роботу серед дітей та молоді в районі здійснює комунальний позашкільний навчальний заклад «Носівська дитячо — юнацька спортивна школа» Носівської районної ради. ДЮСШ має власну споруду із спортивним залом, пристосовані тренувальні зали для занять настільним тенісом, 2 тренажерні кімнати.

На території ДЮСШ є футбольне поле — 104×80 м., бігова асфальтована доріжка — 400 м довжини, глядацькі трибуни — до 3 тис. місць, волейбольна площадка, гімнастичний майданчик, облаштовано місце для стрибків у довжину, метання спису та штовхання ядра.

У ДЮСШ працюють відділення з футболу, легкої атлетики. Відділення ДЮСШ діють сільських населених пунктах: с. Мрин, с. Лихачів, с. Селище, с. Червоні партизани.

Навчально-виховний процес у КПНЗ «ДЮСШ» Носівської районної ради забезпечують 15 тренерів-викладачів,3 з яких мають І категорію, 3 — ІІ категорію. За свою роботу і досягнення вихованців тренери нагороджені грамотами та подяками районної державної адміністрації, Комітету фізичної культури і спорту МОН України.

Станом на 01.01.2016 року спортивна школа охоплює 350 дітей, що складає 12 % від загальної кількості дітей шкільного віку в районі. До занять залучаються діти з багатодітних сімей (12 осіб) та діти, позбавлені батьківського піклування (5 дітей).

Всього у районі (у дитячо-юнацькій спортивній школі, гуртках та секціях фізкультурно-спортивного спрямування навчальних закладів) займається 624 дітей, що становить 21,2 % дітей шкільного віку.

Вихованці ДЮСШ беруть участь в обласних змаганнях, згідно календаря спортивних заходів, Всеукраїнських змаганнях. Наказами сектору у справах молоді та спорту райдержадміністрації у 2015 році за результатами виступів на змаганнях присвоєно ІІІ спортивний розряд 5 спортсменам, ІІ спортивний розряд — 6 спортсменам. наказами департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації присвоєно І спортивний розряд 3 спортсменам-легкоатлетам: Глушку Роману (метання спису), Буряк Марії (біг), Меткій Валерії (біг з бар'єрами).

У 2015 році вихованці КПНЗ"ДЮСШ" Носівської районної ради взяли участь у 12 обласних змаганнях, 9 Всеукраїнських змаганнях. Сектором у справах молоді та спорту райдержадміністрації, тренерським складом КПНЗ"ДЮСШ" Носівської районної ради організовано і проведено 16 турнірів і змагань.

Команда районної гімназії стала переможцем районного та представляла район на обласному етапі Всеукраїнського спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя» у квітні 2015 року.

В районі працює Носівська РО ФСТ «Колос», яка спрямовує свою діяльність на розвиток спорту в сільській місцевості та аграрному секторі.

Проведено районні турніри з футзалу на Кубок міського голови та з нагоди Дня перемоги, до Дня журналіста на приз районної газети «Носівські вісті» та змагання за програмою сільських спортивних ігор.

У вересні 2015 року команда Мринської сільської ради брала участь у фіналі обласного етапу змагань за програмою сільських спортивних ігор і виборола ІІ місце.

У квітні пройшла відкрита першість міста з настільного тенісу до Дня Теплого Олексія.

5.8 Розвиток інформаційного простору[ред.]

Інформаційний простір Носівщини представлений районною газетою «Носівські вісті», офіційними веб-сайтами Носівської райдержадміністрації, Носівської міської ради, неофіційним веб-сайтом м. Носівки.

На території району транслюються загальнонаціональні канали телебачення: «УТ-1», «1+1», «Інтер», «Новий канал», «ТРК Україна», «ICTV», «СТБ», «Тоніс», та ін.

Засновниками районної газети «Носівські вісті» є райдержадміністрація, районнарада та колектив редакції. Загальний тираж газети складає 4100 примірників, газета виходить один раз на тиждень (субота), обсяг — 2-3 друкованих аркуші (8-12 сторінок).

Річна сума дотації районній газеті «Носівські вісті» у 2015 році склала 115 тис. грн.

Порядок висвітлення районною газетою «Носівські вісті» діяльності районної державної адміністрації та районної ради обумовлено Програмою висвітлення діяльності Носівської районної державної адміністрації та районної ради у місцевих засобах масової інформації.

Головні цілі на 2016 рік:

 • об'єктивне висвітлення у комунальних ЗМІ економічного та суспільного життя району;
 • висвітлення районною газетою «Носівські вісті» діяльності районної державної адміністрації та районної ради;
 • забезпечення постійного оновлення інформації на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

Пріоритетні напрямки діяльності по досягненню цілей:

 • налагодження партнерської взаємодії органів виконавчої влади і місцевого самоврядування із засобами масової інформації;
 • забезпечення дотримання принципів свободи слова, безперешкодного доступу громадян до інформації;
 • інформування населення про суспільно-економічне життя району, діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району;
 • розширення кола споживачів інформаційного продукту;
 • постійне оновлення інформації на офіційному веб-сайті райдержадміністрації;
 • забезпечення безперебійного функціонування засобів масової інформації.

6. Природокористування та безпека життєдіяльності людини[ред.]

6.1. Використання природних ресурсів[ред.]

Завданням у сфері безпеки людини та довкілля є підвищення рівня безпеки, зниження рівня захворюваності, скорочення обсягів викидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище.

На території району видобувається підземна прісна вода. Очікується використання прісної води в 2015 році в об'ємі 325,2 тис.м³. На 2016 рік планується використання 360,0 тис.м³ води.

До закриття Мринського цегельного заводу на території району діяло Мринське родовище суглинків, яке було законсервоване весною 2004 року.

У березні 2015 року розпочало виробництво будівельної цегли ТОВ «Чернігівська будівельна кераміка», яке використовує суглинки Носівського 2-го родовища.

Земельні ділянки водного фонду (водних об'єктів), що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення, передані у користування на умовах оренди згідно з нормами Водного і Земельного кодексів України, Закону України «Про оренду землі».

З метою підвищення ефективності використання водних ресурсів району були опрацьовані з орендарями водних об'єктів перспективи подальшого розвитку та визначені заходи щодо збільшення обсягів вирощування і вилову риби, збільшення рівня орендної плати тощо.

За рахунок власних коштів орендарів були проведені такі заходи, як обваловка ставків, планування берегів водойм.

6.2. Охорона навколишнього природного середовища та техногенна безпека[ред.]

Державна екологічна політика в Україні формується з урахуванням соціально-економічної ситуації в державі та реального стану господарського комплексу.

Загрозу забруднення природних об'єктів Носівського району, в першу чергу підземних водоносних горизонтів та поверхневих водойм, небезпечними речовинами несуть 39 тонн твердих непридатних отрутохімікатів.

Негативних змін набула сфера комунального господарства, особливо це стосується мереж водопостачання та водовідведення, очисних споруд стічних вод.

Значно погіршився стан біологічних ресурсів лісу та тваринного світу. Серйозною проблемою є підприємства та об'єкти, які здійснюють викиди забруднюючих речовин від стаціонарних і пересувних джерел.

Протягом останніх років в районі спостерігалась тенденція зменшення кількості забруднюючих речовин, що викидаються в повітря від стаціонарних джерел. Насамперед це пояснюється тим, що багато підприємств на території району працюють на неповній потужності.

Промислові підприємства району потребують значних капіталовкладень в будівництво очисних споруд та захисних пристроїв, застаріле обладнання не може виконувати свої функції.

У 2015 році площі природного заповідного фонду в районі залишились незмінними в межах 2715,43 га.

Аварійних скидів стічних вод у поверхневі водойми протягом 2014—2015 років не зафіксовано.

На території Носівського району розташовано 25 потенційно-небезпечних об'єктів, 18 із них — вибухопожежонебезпечні. Зареєстровано 2 екологічно та 1 пожежонебезпечний об'єкт. Небезпечними є і транспортні засоби.

На шляхах району функціонує 11 мостів, 3 із них експлуатуються в аварійному стані (автомобільних), 2 — потребують капітального ремонту.

У районі газифіковано 35 населених пунктів, загальна довжина газопроводів складає 635 км.

В електроенергетичній галузі району експлуатуються 1243,6 км повітряних ліній електропередач, з них 131,94 км потребують капітального ремонту.

Із 334 одиниць трансформаторних підстанцій, 52 потребують капітального ремонту.

Теплопостачання в районі здійснюється по теплових мережах протяжністю 4,5 км.

В районі експлуатується 101 котельня, на яких встановлено 196 котлів. Можливі аварії на теплових мережах можуть призвести до тимчасового припинення теплопостачання в період опалення.

Водопостачання здійснюється по водопровідних мережах протяжністю 121 км. З 5-ти артезіанських свердловин 1 потребує ремонту (по вул. Богуна) (20 %).

Із загальної кількості водопровідних станцій (4 одиниці), 1 потребує ремонту.

Вихід з ладу насосної станції або водомережі веде до припинення водопостачання, а значить і до припинення теплопостачання та неможливості користування каналізацією в зимовий період.

Загальна протяжність каналізаційних мереж в районі становить 5,4 км, з яких 1,3 км знаходяться в аварійному стані, що також становить загрозу виведення їх із ладу.

Найбільш можливими природними стихійними явищами є:

 • штормові вітри та бурі;
 • снігові замети;
 • ожеледиця та обмерзання;
 • ливневі дощі.

Від цих стихійних природних явищ можуть порушуватись комунікації електропостачання, телефонне, автомобільне, залізничне сполучення, каналізація, об'єкти господарювання, населені пункти та лісові масиви.

Весною під час розтавання снігу може виникнути паводок.

Під дію паводку потрапляють частина м. Носівки, район цукрозаводу, залізничної станції, частина с. Червоні Партизани, с. Мрин, які розташовані в низьких місцях, де близько знаходяться ґрунтові води, заболочені ділянки.

На території району знаходяться лісові масиви на площі, що сягає 15266 га. Це в основному сосна, береза, дуб. В цих масивах є загроза виникнення пожеж, які можуть розповсюджуватись на великі території. Пожежі можуть виникати від блискавок, або необережного поводження з вогнем, порушення правил проїзду автотранспорту через хвойні насадження, по яких проходять автодороги.

Зонами, найбільш небезпечними з точки зору пожежної безпеки, де виникали загорання і які в даний час підлягають посиленому контролю, є:

Носівське лісництво-48 га, Райагролісництво — 50 га, Мринське лісництво — 68 га, Іржавецьке лісництво — 100 га, 15 тис. га сільгоспугідь.

Небезпеку для життя людей також становлять водойми, розташовані на території району. А це близько 30 км протяжності річки Остер, більше 85 ставків та магістральних каналів.

Придатних місць для масового купання та відпочинку людей немає, тому що вони не обладнані. В той же час в літній період частина населення організовує стихійний відпочинок на воді.

У результаті порушення правил поведінки на воді кожного року трапляються смертельні випадки під час купання.

Крім того на території району мають місце об'єкти, що створюють загрозу для життя людей.

У наступному році буде продовжена робота по паспортизації потенційно небезпечних об'єктів.

Загальний стан техногенної і природної безпеки у 2014 році залишається стабільним з точки зору співвідношення різних видів надзвичайних ситуацій та їх територіального розподілу.

6.3. Промислова безпека та охорона праці[ред.]

Станом на 01.01.2016 року у відділенні виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Носівському районі обліковуються 82 особові справи потерпілих, по яких проводяться страхові виплати.

За вказаний період по Носівському району проведено страхові виплати на суму 1223,8 тис. грн, у тому числі:

 • одноразова виплата (1 особі) — 9,4 тис.грн;
 • щомісячні страхові виплати особам, які втратили працездатність (72 особи) 1018,2 тис.грн(в тому числі виплати, проведені 11 переселенцям в сумі 248,5 тис. грн);
 • щомісячна страхова виплата по втраті годувальника — 112,6 тис. грн;
 • лікарняні, лікування, протезування, ліки — 44,4 тис. грн;
 • на догляди, санаторно-курортне лікування — 38,6 тис.грн.

Заборгованість по виплатах потерпілим відсутня.

Профілактична робота з охорони праці — це широкий спектр заходів, кінцева мета яких — збереження життя та здоров'я людини, яка виконує трудові обов'язки. Одне з основних місць у цій роботі займало проведення перевірок стану профілактичної роботи, умов і безпеки праці у суб'єктів господарювання, але після їх призупинення увага страхового експерта з охорони праці зосереджена на активізації роботи консультативних центрів, у яких за період 9 місяців 2015 року надано страхувальникам 60 консультацій. Також поліпшено якість проведення семінарів, нарад, засідань «круглих столів».

Додатки[ред.]

Додаток 1. Основні показники економічного та соціального розвитку району (міста) на 2016 рік

Додаток 2. Перелік районних (міських) цільових програм, які будуть реалізовуватися у 2016 році

Додаток 3. Пріоритетні об'єкти, які доцільно фінансувати із залученням коштів державного, місцевого бюджетів, коштів інвесторів та благодійної допомоги

Посилання[ред.]